39_bieg-powsinogi_header-regulamin
pdf_download_icon
word-doc_download_icon

1. ORGANIZATOR IMPREZY

Ognisko TKKF „Leskowiec” w Wadowicach

2. WSPÓŁORGANIZATORZY IMPREZY

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie.

3. PARTNERZY

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Starostwo Powiatowe w Wadowicach,
 • Urząd Miejski w Wadowicach,
 • Urząd Gminy w Mucharzu,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach,
 • Związek Harcerstwa Polskiego.

4. CEL IMPREZY

 • upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
 • podnoszenie sprawności fizycznej,
 • promowanie miasta i regionu,
 • popularyzowanie biegów rodzinnych na terenie Województwa Małopolskiego,

5. TERMIN I MIEJSCE

16 września 2018 r., godz.: 11.07, Stadion MKS „Skawa” w Wadowicach

6. DYSTANSE

 • 50 m – dla przedszkolaków i klasy 0,
 • 100 m – dla kl. 1 i 2,
 • 200 m – dla kl. 3,
 • 400 m – dla kl. 4 – 6,
 • 1,5 km – ogólnodostępny dla uczniów gimnazjum i klasy VII,
 • sztafeta rodzinna,
 • 5 km – ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 12 lat i dorosłych,
 • 15 km – ogólnodostępny dla dorosłych młodzieży powyżej 16 lat.

7. UCZESTNICTWO

W biegu na dystansie 15 km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła 16 lat. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 120 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.

Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zobowiązuje się do stosowania przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

W biegu na 5 km mogą startować osoby, które rocznikowo ukończyły lat 12 i mają aktualne badania lekarskie. Dorośli podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a młodzież do 18 lat dodatkowo przedłoży oświadczenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 • na bieg 5 km wydawane będą numery startowe które zawodnik zachowuje dla siebie,
 • na 15 km wydawane będą numery startowe które zawodnik zachowuje dla siebie,
 • pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
  Ogólnopolskiego Biegu Powsinogi,
 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 • uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,
 • zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

8. ZGŁOSZENIA

 • zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia określonego w regulaminie poprzez stronę: biegpowsinogi.pl, lub pobrać w formacie PDF ze strony www.tkkf-wadowice.pl
  i zgłosić w biurze zawodów wraz z poświadczeniem wpłaty 34-100 Wadowice
  os. Kopernika 10 (pn, śr, pt od 16:00 do 18:00).
 • osobiście w dniu imprezy w biurze zawodów na Stadionie MKS „Skawa” do godz. 10:15,

za zgłoszenie ważne uznaje się zgłoszenie potwierdzające wpłatę na konto do dnia 09.2018.

Uczestnicy biegu głównego – 15 km, 5 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego na konto:

Ognisko TKKF “Leskowiec” w Wadowicach.
34-100 Wadowice ul. oś. Kopernika 10.

Bank PEKAO SA oddział w Wadowicach
nr 06 1240 4197 1111 0000 4697 1681
w tytule przelewu należy dopisać: 39. Bieg Powsinogi IMIĘ I NAZWISKO;

 • w dniu zawodów na stadionie MKS Skawa do godz. 10.15. należy zgłaszać się w celu weryfikacji startu na 5 km i 15 km.

9. ZASADY FINANSOWANIA

Opłata startowa (decyduje data wpływu na konto Organizatora) – dotyczy biegów na 15 i 5 km

 • opłata startowa w biegu 15 km wynosi:

40 zł w I terminie do: 31.07.2018 (wpłata na konto bankowe),
50 zł w II terminie od 1.08.2018 do 31.08.2018 (wpłata na konto bankowe),
70 zł w III terminie od 1.09.2018 oraz w dniu zawodów (w biurze zawodów);

W ramach opłaty każdy uczestnik otrzymuje: pamiątkowy medal, napój, gorący posiłek oraz kremówkę papieską.

 • opłata startowa w biegu 5 km wynosi:

20 zł w I terminie do: 31.07.2018 (wpłata na konto bankowe),
30 zł w II terminie od 1.08.2018 do 31.08.2018 (wpłata na konto bankowe),
40 zł w III terminie od 1.09.2018 oraz w dniu zawodów (w biurze zawodów);

W ramach opłaty każdy uczestnik otrzymuje medal, napój oraz drożdżówkę.

Wpłaty dokonane przelewem po terminie 10 września 2018 r. nie będą uznawane. Opłatę należy uregulować w kasie w Biurze Zawodów!

Raz wniesiona opłata startowa, jak i nadpłacone kwoty, nie podlegają zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator

 • młodzieży szkolnej jeśli została zgłoszona przez szkołę:
  • do 10.09.2017 r. (jako grupa zorganizowana!) przysługuje zniżka 50%
   • dystans 15 km – od 40 zł bazowej opłaty startowej (20 zł/os.).
   • dystans 5 km – od 20 zł bazowej opłaty startowej (10 zł/os.).
  • po 10.09.2017 r. lub w dniu zawodów (jako grupa zorganizowana!) przysługuje zniżka 50%
   • dystans 15 km – od 70 zł bazowej opłaty startowej (35 zł/os.).
   • dystans 5 km – od 40 zł bazowej opłaty startowej (20 zł/os.).

 

 • w przypadku grup zorganizowanych (szkoły) zniżki indywidualne nie są brane pod uwagę.
 • członkowie TKKF z ważna legitymacją uzyskują zniżkę 50%.
 • koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

10. KLASYFIKACJA

BIEG NA 15 KM

MĘŻCZYŹNI

M16  od 16 do 19 lat
M20 od 20 do 29 lat
M430 od 30 do 39 lat
M40 od 40 do 49 lat
M50 od 50 do 59 lat
M60 od 60 do 69 lat
M70 70 lat i powyżej

KOBIETY

K16 od 16 do 29 lat
K30 od 30 do 39 lat
K40 od 40 do 49 lat
K50 50 lat i powyżej

5 KM

MEŻCZYŹNI

  KOBIETY   

od 12 do 15 lat
od 16 do 20 lat
powyżej 20 lat

O PRZYNALEŻNOŚCI DO DANEJ KATEGORII WIEKOWEJ DECYDUJE ROK URODZENIA

11. NAGRODY

 • W klasyfikacji generalnej mężczyzn biegu głównego (bieg na 15 km) zdobywcy miejsc I – III otrzymują nagrody pieniężne:
  • I miejsce – 700 zł + puchar,
  • II miejsce – 400 zł + puchar,
  • III miejsce – 300 zł + puchar.
 • W klasyfikacji generalnej kobiet biegu głównego zdobywczynie miejsc I – III otrzymują nagrody pieniężne:
  • I miejsce – 500 zł + puchar,
  • II miejsce – 300 zł,
  • III miejsce – 100 zł.
 • w biegach młodzieżowych oraz biegu dla przedszkolaków nagrody za miejsca I – III.
 • nagrody rzeczowe w biegu na 5km i 15 km za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych – (w wymienionych kategoriach musi zostać sklasyfikowanych minimum
  3 zawodników).
 • nagrody w biegu 15 km otrzymują także najstarszy uczestnik biegu, oraz najlepszy zawodnik z Wadowic .
 • osoby, które zajmą I – III miejsce w kategorii Open (klasyfikacja generalna biegu 15 km, oraz biegu na 5 km) będą klasyfikowane w kategoriach wiekowych, lecz nie będą ponownie nagradzane nagrodami rzeczowymi.
 • dodatkowo wśród uczestników, którzy ukończą biegi na 5km, 15 km zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

 

12. KOMUNIKAT KOŃCOWY

 • będzie wydawany zainteresowanym po zakończeniu imprezy,
 • wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania z Internetu na stronie biegu: www.biegpowsinogi.pl oraz na tkkf-wadowice.pl.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
 • bieg zostanie przeprowadzony wg przepisów PZLA,
 • opiekę lekarską zapewnia organizator,
 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • punkty odżywcze i nawadniające będą ustawione minimum co 5 km,
 • możliwość przesłania własnych odżywek oraz napoi na piętnasty kilometr,
 • organizator nie gwarantuje kompletnego pakietu startowego zawodnikom którzy dokonają opłaty startowej w dniu zawodów,
 • uczestnicy ubezpieczają się od OC i startują na własną odpowiedzialność, natomiast organizator zapewnia ubezpieczenie NW,
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania Imprezy,
 • uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych;
 • Zawodnik zarejestrowany i znajdujący się na liście startowej automatycznie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie własnego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie wizerunku, utrwalonego w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • udostępnianie egzemplarza lub kopii, na której wizerunek utrwalono, w celu wykorzystania do promocji Organizatora;
  • wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej;
  • publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  • i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu zawierającego wizerunek, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  • zamieszczenie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach;
  • emisja w przekazach telewizyjnych;
  • publikowanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika utrwalony w czasie biegu.
 • Dane osobowe zawodników zarejestrowanych i znajdujących się na liście startowej będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 odnośnie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator biegu:
  • przetwarzanie danych pozyskanych w związku z udziałem w biegu sztafetowym będzie obejmowało: publikację imienia i nazwiska uczestnika, nazwę miejscowości, w której zamieszkuje, pełnione funkcje w organach samorządowych – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o biegu;
  • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich nie podanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu;
  • wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie również możliwość dokonywania zmian w jego postanowieniach, o których będzie zobowiązany poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegu.
Ognisko TKKF "LESKOWIEC" w Wadowicach - logotyp